สินค้าของเรา

PE Shrink Roll


PE Shrink Roll พีอีฟิล์มหด ชนิดม้วนฟิล์มหด หรือ Shrink Film เป็นชือทีมาจากคุณลักษณะของฟิล์ม กล่าวคือ ฟิล์มชนิดนีจะหดตัวเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งอาจจะเป็นความร้อนจากกระบวนการผลิต หรือความร้อนจากลมร้อน ฟิล์มหดสวนใหญ ่ทําจากพลาสติกประเภท พอลิเอทธลีนชนิดความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene-LDPE) ที่ถูกจัดเรียงโมเลกลุ ระหว่างขั้นตอนการผลิตฟิล์ม เพื่อให้สามารถหดกลบได ้เมือโดนความร้อน ซึ่งฟิล์มหดนั้สามารถใช้งานได้กลับ งาน แพ็คขวด PET ทุกชนิด, งานแพ็คขวดแก้ว, งานแพ็คกล่องกระดาษ และอื่นๆ
โดยความหนาบางของฟิล์มนั้นสามารถสั่งผลิตได้ตั่งแต่ 40-150 ไมครอน ในขณะที่ความกว้างสามารถสั่งผลิตได้ตั่งแต่ 20-200 ซม